Wettelijke vermeldingen

1. Verantwoordelijkheidsbeperking

De Uitgever heeft de inhoud van deze website voorbereid met zorg en vakmanschap (hierna de “Inhoud” genoemd). De Uitgever waarborgt echter geenszins, noch formeel, noch impliciet, de natuur of de juistheid van de informatie die in deze website vervat is en zal in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies dat zou voortvloeien uit het gebruik van deze website. Deze beperking van zijn verantwoordelijkheid ontslaat geenszins de Uitgever van de verantwoordelijkheden waartoe hij gehouden is op grond van vigerende wetten of reglementen. De naam of het logo van de Uitgever mag in geen geval gebruikt of verspreid worden, op eender welke wijze, zonder de formele toestemming van de Uitgever.

2. Verantwoordelijkheden

De Uitgever kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden, op eender welke wijze, voor de inhoud die overgedragen wordt door de internetgebruiker via onze website. Indien de internetgebruiker informatie, afbeeldingen, teksten, video’s, foto’s, boodschappen, software, klankmateriaal of enige inhoud, van welke aard ook, overdraagt via de website fzmotor.be en indien deze inhoud aan het publiek meegedeeld wordt, blijft hij in zijn geheel onder de volle verantwoordelijkheid van deze internetgebruiker. Wat de Inhoud van de website fzmotor.be betreft, behoudt de Uitgever zich het recht voor, naar eigen believen (zonder dat dit het voorwerp uitmaakt van enige verplichting), om elke via de Dienst beschikbare inhoud te weigeren of te verplaatsen. De Uitgever, of elke door deze vennootschap aangeduide persoon of entiteit, zal overigens gerechtigd zijn om elke inhoud, die een inbreuk zou plegen op het onderhavig reglement of die op enige andere wijze afkeurenswaardig zou zijn, te verwijderen of in te trekken. De internetgebruiker erkent eveneens dat hij blijk moet geven van gezond verstand en alle risico’s moet dragen die verbonden zijn met het gebruik van de inhoud, onder anderen wanneer de internetgebruiker vertrouwt op de gepastheid, de bruikbaarheid of de integraliteit van de Inhoud. Bijgevolg erkent de internetgebruiker eveneens dat hij niet kan vertrouwen op de beschikbare inhoud van alle delen van de website fzmotor.be. De internetgebruiker moet zich er bovendien toe verbinden zich niet te gedragen als een "piraat" of een "hacker", t.t.z. de Inhoud en het gebruik van de website niet te verstoren om een boodschap te versturen en aldus te profiteren van de naambekendheid van de Uitgever.

3. Waarborgen

De internetgebruiker erkent en aanvaardt formeel dat: 1- Het met kennis van zaken en op eigen risico van de internetgebruiker is dat men gebruik maakt van de website van de Uitgever, die een inhoud biedt die toegankelijk is "als dusdanig", in functie van de kwaliteit van het netwerk van het Internet. De Uitgever biedt geen enkele waarborg, noch formeel, noch impliciet, betreffende de kwaliteit of de compatibiliteit van de website met het specifiek gebruik van de internetgebruiker. 2- De Uitgever in geen enkel opzicht in staat is enige waarborg te schenken aan de internetgebruiker dat de website precies aan zijn verwachtingen zal beantwoorden en dat zich geen enkele fout zal voordoen tijdens het gebruik van de diensten van de website of tijdens de raadpleging van de pagina’s die de inhoud van de website uitmaken. 3- De Uitgever geen enkele waarborg biedt dat de bekomen resultaten, informatie en diensten vrij zijn van fouten of gebreken. 4- De raadgevingen en informatie, of ze nu schriftelijk of mondeling zijn, die bekomen worden door de internetgebruiker tijdens het gebruik van de website fzmotor.be geen aanleiding kunnen geven tot waarborgen die niet formeel voorzien zijn krachtens de wet.

4. Waarborgbeperking

De dienst is bovendien afhankelijk van de kwaliteit van het netwerk van het Internet. Bijgevolg kan de Uitgever de betrouwbaarheid van de Dienst niet waarborgen en staat hij niet in voor de correctie van de gebreken die geconstateerd worden op het netwerk van het Internet.

5. Links

De dienst kan links aanbieden naar andere websites of andere internetbronnen. Voor zover hij geen controle kan uitoefenen op deze websites en deze externe bronnen, informeert de Uitgever de internetgebruiker dat hij niet voor verantwoordelijk kan gehouden worden voor de terbeschikkingstelling van deze websites en externe bronnen, noch voor de inhoud, de publiciteit, de producten, de diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar gesteld wordt op of vanaf deze websites of externe bronnen. De Uitgever informeert de internetgebruiker eveneens dat hij niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor enige werkelijk geleden of aangevoerde schade of verlies, of het nu om een gevolgschade gaat of om een schade die in verband staat met het gebruik of met het feit vertrouwen gesteld te hebben in de inhoud of de beschikbare producten of diensten van deze websites of externe bronnen.

6. Wijziging van de Website

De Uitgever is op elk moment gerechtigd zijn website tijdelijk of definitief te wijzigen of te onderbreken, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de internetgebruiker hierover voorafgaand te berichten; wetend dat zijn verantwoordelijkheid op geen enkele wijze kan geëngageerd worden, door wie dan ook.

7. Respect van de privacy en de persoonlijke gegevens

De ingezamelde informatie in het kader van de inschrijving voor een nieuwsbrief, een quiz of een promotionele actie maakt het voorwerp uit van een computerbehandeling met als doelstelling de opstelling van klant- en prospectfiches die gebruikt worden voor de verzending van commerciële informatie, voor analyse et voor de opstelling van statistieken. In overeenstemming met de Belgische wet (Privacywet van 8 december 1992 met betrekking tot de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ter omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in het kader van de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter en van het vrij verkeer van deze gegevens), beschikt u over een recht van verzet tegen de gegevensbehandeling, alsook over een toegangsrecht en een recht om deze gegevens te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen en de communicatie wenst te bekomen van de gegevens die u aanbelangen, kunt u zich richten aan de Uitgever - Place Louise de Bettignies 1/A 7503 Froyennes - België. U kunt zich eveneens verzetten tegen de behandeling van de gegevens die u aanbelangen. Wij zullen dan alle informatie die u aanbelangt verwijderen uit onze database.

8. Gebruik van cookies

De Uitgever kan genoopt zijn "cookies" te gebruiken. Een cookie laat ons niet toe u te identificeren, maar laat ons wel toe algemene informatie te vergaren tijdens uw bezoek aan onze website. Dit laat ons toe te weten welke delen van onze website u in het bijzonder interesseren. De Uitgever kan zich aldus een beter beeld vormen van uw voorkeuren en u informatie verschaffen die aangepast zijn aan uw behoeften. Dankzij deze "cookies", zult u zekere informatie die u in het verleden reeds verschafte niet steeds weer moeten ingeven, vermits de cookies deze informatie in hun geheugen hebben sinds uw vorig bezoek. U kunt het bestaan van deze "cookies" detecteren en, in voorkomend geval, ze verwijderen. U kunt zich verzetten tegen de registratie van dergelijke cookies door deze functie te deactiveren in de instellingen van uw browser.

9. Veiligheid en vertrouwelijkheid op het net

De boodschappen die u ons toestuurt via het Internet kunnen onderschept worden op het net. Hun vertrouwelijkheid kan dus niet gegarandeerd worden tot ze door ons ontvangen worden. Verspreid dus niet onnodig persoonlijke en vertrouwelijke informatie, noch gevoelige informatie of informatie herkomstig van derden. De herkomstaanduiding van de elektronische boodschappen die we ontvangen kan bovendien altijd vervalst zijn. Bijgevolg raden wij u aan steeds de Post te gebruiken indien u ons dergelijke informatie wenst te communiceren. Geen enkele klacht, verklaring of verzoek om raad via Internet zal bijgevolg in overweging genomen worden. Gelieve uw aanvragen uitsluitend per Post door te sturen. Om inlichtingen te bekomen over de te volgen procedures of over de lopende dossiers, verzoeken wij u schriftelijk contact op te nemen met de Uitgever. De weergave van enig op deze website gepubliceerd document is uitsluitend toegestaan voor informatiedoeleinden in het kader van een persoonlijk en privaat gebruik. Elke weergave en elk gebruik van kopijen die gemaakt werden voor elk ander doel is formeel verboden. Alle merken die in deze website vermeld worden behoren toe aan hun respectievelijke vennootschappen. Alle producten, logos en afbeeldingen die voorkomen op de pagina’s van deze website zijn eigendom van hun respectievelijke merken.

Website uitgegeven door :

FZ Motor, met maatschappelijke zetel te Place Louise de Bettignies 1/A 7503 Froyennes - Belgique BTW BE444486266

Website verwezenlijkt door :

Neographie Rue de la Citadelle 124 - 7500 Tournai - Belgique www.neographie.com

Hosting van de website:

OVH 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France